Chương trình đào tạo chuyên gia, giảng viên về TƯLĐTT:

Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể

Đối thoại, thương lượng giả định để tiến tới ký thỏa ước lao động tập thể tại một doanh nghiệp sẽ được chọn để triển khai trong thực tế. Ảnh: Nam Dương
Đối thoại, thương lượng giả định để tiến tới ký thỏa ước lao động tập thể tại một doanh nghiệp sẽ được chọn để triển khai trong thực tế. Ảnh: Nam Dương
Đối thoại, thương lượng giả định để tiến tới ký thỏa ước lao động tập thể tại một doanh nghiệp sẽ được chọn để triển khai trong thực tế. Ảnh: Nam Dương
Lên top