Doanh nghiệp 20 năm liên tục đạt chuẩn văn hóa:

Mọi quyết sách quan trọng đều lấy ý kiến người lao động

Tuyên dương CBCNV tại Hội nghị Người lao động của Công ty Bảo Việt Lâm Đồng.Ảnh: BVLĐ
Tuyên dương CBCNV tại Hội nghị Người lao động của Công ty Bảo Việt Lâm Đồng.Ảnh: BVLĐ
Tuyên dương CBCNV tại Hội nghị Người lao động của Công ty Bảo Việt Lâm Đồng.Ảnh: BVLĐ
Lên top