Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn tham gia giải quyết vấn đề lao động dôi dư sau khi sáp nhập doanh nghiệp