Công đoàn tham gia giải quyết vấn đề lao động dôi dư sau khi sáp nhập doanh nghiệp