Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tập huấn cho 120 cán bộ CĐCS

Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN Nguyễn Minh Dũng  hướng dẫn thực hiện các văn bản, nghị quyết, quyết định của Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN Nguyễn Minh Dũng hướng dẫn thực hiện các văn bản, nghị quyết, quyết định của Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Phó trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN Nguyễn Minh Dũng hướng dẫn thực hiện các văn bản, nghị quyết, quyết định của Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội