Cần chú trọng nâng chất thỏa ước lao động tập thể

LĐLĐ 7 tỉnh Đông Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2019
LĐLĐ 7 tỉnh Đông Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2019
LĐLĐ 7 tỉnh Đông Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2019
Lên top