Rừng ma dưới chân Fuji san

Rừng Aokigahara.
Rừng Aokigahara.