Lỗ hổng trong quản lý đất đai nhìn từ các đại án tham nhũng: Công khai, minh bạch việc thu hồi, đền bù và đấu giá đất

Sửa đổi Luật Đất đai 2013 là việc cấp thiết để giảm thiểu những bất cập và mâu thuẫn trong thu hồi, bồi thường đất. Ảnh: Cao Nguyên
Sửa đổi Luật Đất đai 2013 là việc cấp thiết để giảm thiểu những bất cập và mâu thuẫn trong thu hồi, bồi thường đất. Ảnh: Cao Nguyên
Sửa đổi Luật Đất đai 2013 là việc cấp thiết để giảm thiểu những bất cập và mâu thuẫn trong thu hồi, bồi thường đất. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top