Yên Bái: Mưa lũ tiếp tục hoành hành, 39 nhà dân hư hỏng