Thiên Lộc tích cực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa