Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh Hoá mở hội đón chào Tiến Dũng, Tiến Dụng, Văn Đại