Thanh Hoá: Mất liên lạc với 1 tàu vỏ thép và 10 lao động