"Rất ít khả năng người Việt bị nạn trong sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào"