Phát hiện cơ sở dùng chất kích thích Trung Quốc cho giá đỗ