Ông Võ Kim Cự về hưu, thôi chức Chủ tịch Liên minh HTX từ 1.10