Ô nhiễm Kênh, rạch ở Long An: Nhiều doanh nghiệp xả thải trái phép

Kênh Bà Cót bị bức tử. Ảnh: H.C-D.Tr
Kênh Bà Cót bị bức tử. Ảnh: H.C-D.Tr
Kênh Bà Cót bị bức tử. Ảnh: H.C-D.Tr
Lên top