Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội

Người già, trẻ nhỏ tham gia chạy gây quỹ cho trẻ em