Tiền công đức - Vẫn mãi là chuyện bí mật

Kỳ 2: Ai quản tiền công đức tại ngôi chùa

Du khách tới chùa Bái Đính.
Du khách tới chùa Bái Đính.
Du khách tới chùa Bái Đính.