PHONG CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019:

Hồ sơ đạt yêu cầu giảm 707 người so với năm 2017

Số lượng giáo sư, phó giáo sư năm 2019 thấp nhất trong 5 lần xét gần đây (năm 2018 không xét). Biểu đồ: HUYÊN NGUYỄN
Số lượng giáo sư, phó giáo sư năm 2019 thấp nhất trong 5 lần xét gần đây (năm 2018 không xét). Biểu đồ: HUYÊN NGUYỄN
Số lượng giáo sư, phó giáo sư năm 2019 thấp nhất trong 5 lần xét gần đây (năm 2018 không xét). Biểu đồ: HUYÊN NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top