Hai học sinh bị nước suối cuốn trôi

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.