Gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Phủ Chủ tịch