Đồng Tháp: Đã có ao cá đầu tiên thiệt hại 100% do lũ lên nhanh