Động đất 3,9 độ richter xảy ra tại Điện Biên

Bản đồ chấn tâm động đất
Bản đồ chấn tâm động đất