Đoàn nhà báo nước CHDCND Lào thăm, làm việc tại Báo Lao Động