Dân vùng tâm bão chong đèn sinh hoạt vì mất điện

Hàng hàng nhà dân tại huyện Vạn Ninh bịt tốc mái chưa thể sửa chữa, khắc phục trong ngày một ngày 2.
Hàng hàng nhà dân tại huyện Vạn Ninh bịt tốc mái chưa thể sửa chữa, khắc phục trong ngày một ngày 2.