XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở BẾN TRE:

Đa số các xã đạt chuẩn từ năm 2016 còn nợ tiêu chí