Đà Nẵng điều chỉnh giao thông nút Tây cầu sông Hàn trong Tuần lễ cấp cao APEC