Cùng ngày, thêm một huyện miền núi Quảng Nam xảy ra động đất