Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lại xảy ra động đất ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam