Bổ nhiệm người nhà, Trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo

Trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo vì bổ nhiệm người nhà.
Trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo vì bổ nhiệm người nhà.