Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bổ nhiệm người nhà, Trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo

Trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo vì bổ nhiệm người nhà.
Trưởng ban tổ chức huyện ủy bị cảnh cáo vì bổ nhiệm người nhà.