Bình Thuận cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống bão

Bình Thuận cũng đã cấm tàu thuyền hoạt động đề phòng bão số 12
Bình Thuận cũng đã cấm tàu thuyền hoạt động đề phòng bão số 12