3 trường Quảng Nam đón nhận hệ thống điện mặt trời vì cộng đồng