100 nhà khoa học nổi tiếng sắp tề tựu tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ về chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam sáng 10.8 Ảnh: Thành Trung
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ về chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam sáng 10.8 Ảnh: Thành Trung
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ về chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam sáng 10.8 Ảnh: Thành Trung