Nặng lòng với sách

Một số nhà nghiên cứu văn học thì hy vọng tìm thấy một số cuốn sách văn học cũ ở quầy bán sách cũ với đủ loại từ tiểu thuyết, phê bình đến tản văn…
Một số nhà nghiên cứu văn học thì hy vọng tìm thấy một số cuốn sách văn học cũ ở quầy bán sách cũ với đủ loại từ tiểu thuyết, phê bình đến tản văn…