“Giai điệu tự hào” trở lại với “Bám biển quê hương”