Giai điệu tự hào tháng 8 - Đi qua vùng cỏ non: Trở về miền kí ức sau giải phóng