Cần chú trọng phát triển sản phẩm du lịch điển hình

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Du lịch tỉnh Bắc Giang 2018.
Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Du lịch tỉnh Bắc Giang 2018.
Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Du lịch tỉnh Bắc Giang 2018.