Công chúa triều Nguyễn bị đổi sang họ mẹ, phế làm thứ dân

Tranh vẽ phò mã và công chúa nhà Nguyễn của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân.
Tranh vẽ phò mã và công chúa nhà Nguyễn của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân.
Tranh vẽ phò mã và công chúa nhà Nguyễn của họa sĩ Nguyễn Văn Nhân.
Lên top