Cán bộ xem và tham gia hầu đồng có bị coi là vi phạm?