Không ký hợp đồng lao động, bị sa thải trái luật có được bồi thường?