Đóng BHXH 6 năm rưỡi, hưởng bảo hiểm thất nghiệp thế nào?