Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đổi thẻ bảo hiểm y tế khi thẻ bị rách, nát thế nào?