50 tuổi, 20 năm làm việc ở khu vực phụ cấp 0,7, có được nghỉ hưu năm 2018?