Chia một lần cổ tức 3 năm, cổ đông hiện hữu Techcombank trúng lớn