Asian Banker vinh danh SHB là ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ô tô của năm

Bà Ninh Thị Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc – đại diện Ngân hàng SHB vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất”.Ảnh: PV
Bà Ninh Thị Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc – đại diện Ngân hàng SHB vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất”.Ảnh: PV