Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2018”

Ông Phạm Tường Huy (Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam) đại diện nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2018.
Ông Phạm Tường Huy (Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam) đại diện nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2018.
Ông Phạm Tường Huy (Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam) đại diện nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2018.