Vinh danh top 10 thương hiệu Việt Nam cho Vinaca: Dấu hiệu tham nhũng khu vực ngoài nhà nước?

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng chống tham nhũng khu vực nhà nước và ngoài nhà nước đều quan trọng như nhau.
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng chống tham nhũng khu vực nhà nước và ngoài nhà nước đều quan trọng như nhau.
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng chống tham nhũng khu vực nhà nước và ngoài nhà nước đều quan trọng như nhau.