Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tham nhũng như sâu, phải diệt chứ không chống!

Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, tham nhũng như sâu, phải diệt chứ không chống.
Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, tham nhũng như sâu, phải diệt chứ không chống.