Tham nhũng như sâu, phải diệt chứ không chống!

Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, tham nhũng như sâu, phải diệt chứ không chống.
Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, tham nhũng như sâu, phải diệt chứ không chống.
Theo ĐBQH Nguyễn Bắc Việt, tham nhũng như sâu, phải diệt chứ không chống.