Sa Pa mở rộng có diện tích gấp đôi hiện nay

Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai.
Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai.
Toàn cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai.