Kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Quang Vinh
Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Quang Vinh
Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Quang Vinh
Lên top