Quốc hội miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Lên top